Informovaný súhlas pred zákrokom

Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva (interrupcie) je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.

Podľa Vyhlášky č. 417/2009 Ministerstva zdravotníctva SR je každý gynekológ povinný informovať ženu pred potratom o:
 a, účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva
 b, fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva
 c, aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu
 d, alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
  1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom,
  2. osvojenia dieťaťa po narodení,
  3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Žena má od popísania informovaného súhlasu 48 hodín na to, aby si všetko dobre zvážila a rozhodla sa, ako bude svoje neželané tehotenstvo riešiť ďalej.

PÍSOMNÉ POUČENIE PREDCHÁDZAJÚCE INFORMOVANÝ SÚHLAS

Písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva

Účel, povaha, priebeh a následky umelého prerušenia tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva je zdravotný výkon, ktorým sa ukončuje tehotenstvo na základe písomnej žiadosti ženy. Tehotenstvo možno prerušiť, ak nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody na strane ženy. Tento zdravotný výkon uhrádza žena v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov.

V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky má každá žena právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré jej umožnia uplatňovať tieto práva. Takisto má právo na prístup k vedecky overeným informáciám a rozhodnúť sa o pokračovaní, resp. prerušení svojho tehotenstva bez nátlaku.

Umelé prerušenie tehotenstva vykonáva lekár na zákrokovej sále v prostredí čistoty B tak, aby riziko poškodenia organizmu ženy a riziko prípadných komplikácií bolo čo najmenšie. Zdravotný výkon je poskytovaný v celkovej anestézii (po uspaní pacientky). Po dezinfekcii vonkajších genitálií lekár rozšíri kanál krčka maternice inštrumentom – dilatátorom a následne špeciálnou kanylou sa odsaje obsah dutiny maternice. Pri umelom prerušení tehotenstva, ak tehotenstvo presahuje osem týždňov, lekár používa aj kyretu (nástroj na úplné mechanické vyčistenie dutiny maternice) alebo potratové kliešte. Zdravotný výkon je počas celkovej anestézie bezbolestný. Žena môže mať po zdravotnom výkone bolesti, ktoré svojím charakterom a intenzitou pripomínajú bolesti ako pri menštruácii.

Fyzické a psychické riziká umelého prerušenia tehotenstva

Riziká umelého prerušenia tehotenstva sú skôr ojedinelé, môžu byť skoré a neskoré. Pri výkone môže dôjsť k poraneniu maternice operačnými nástrojmi, ktoré si môže vynútiť okamžitú brušnú operáciu na zastavenie krvácania. Výnimočne môže byť situácia taká závažná, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy. V odbornej literatúre sa uvádza 0.1 % až 0.8 % výskyt takejto situácie z počtu 170 000 vykonaných umelých prerušení tehotenstva. Medzi neskoré riziká sa zaraďujú zápal maternice, vaječníkov a vajíčkovodov s možným čiastočným alebo úplným zlepením dutiny maternice zrastmi. Následnú zhoršenú schopnosť až neschopnosť ďalšieho otehotnenia nie je možné vylúčiť.

Zvyšky po tehotenstve (plodovom vajci) môžu pretrvávať kratšiu alebo dlhšiu dobu po zdravotnom výkone. Potreba ich opakovaného odstránenia z dutiny maternice sa podľa odbornej literatúry vyskytuje v 0.2 % až 3 % z celkového počtu vykonaných výkonov umelého prerušenia tehotenstva. V ojedinelých prípadoch, najmä ak ide o včasné tehotenstvo, nemusí dôjsť napriek vykonanému zdravotnému výkonu k jeho prerušeniu a tehotenstvo pokračuje ďalej. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo skutočne ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.

Žena po umelom prerušení tehotenstva môže pociťovať úzkosť, pocity viny, smútok a depresiu. Ide o zriedkavé prípady, ktoré sa vyskytujú v 0.3 až 1.2 prípadu z 1 000 vykonaných výkonov. Môže to byť bezprostredná reakcia, ktorá zvyčajne nepretrváva dlhodobo, pretože tieto emócie sa väčšinou potlačia, ale môžu sa reaktivovať po následných neúspešných pokusoch o tehotenstvo alebo pri problémoch donosiť dieťa.

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie, ktoré preukázalo, že . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Žena môže požiadať o záznam zo sonografického vyšetrenia.

Alternatívy k umelému prerušeniu tehotenstva

Ak sa žena rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má tieto možnosti:

 a) požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa § 11 ods. 10 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 36/2005 Z. z.,

 b) vynosiť dieťa na účel jeho osvojenia po narodení podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 c) požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých zoznam je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a poskytuje sa spolu s touto informáciou.

 

INTERRUPČNÝ ZÁKON č. 73/1986 Zb.

Zákon upravuje, za akých okolností môže žena požiadať o prerušenie tehotenstva alebo za akých okolností jej prerušenie tehotenstva môže odporučiť lekár. Ak žena nedovŕšila šestnásť rokov, možno umelo prerušiť tehotenstvo so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená do výchovy.

Podľa zákona, žena môže požiadať o prerušenie tehotenstva najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania. Pri vážnych psychiatrických dôvodoch sa môže urobiť výnimka, napríklad ak má pacientka samovražedné sklony, alebo je inak ohrozený život jej dieťaťa, vtedy je možné zákrok robiť do šestnásteho týždňa gravidity. Z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do dvadsaťštyri týždňov jeho trvania.

V súčasnej dobe nie je potrebné udávať dôvod – predpokladá sa, že sa žena dostala nechceným počatím do obtiažne riešiteľnej životnej situácie. O prerušenie tehotenstva požiada svojho obvodného gynekológa, ktorý so žiadateľkou spíše tzv. Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak žena na umelom prerušení tehotenstva trvá a ak zistí lekár, že sú splnené podmienky pre jeho výkon, určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.

Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná. Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.

Podmienkou je, že v posledných 6-tich mesiacoch žena nepodstúpila umelé prerušenie tehotenstva, čiže zo zákona má žena nárok na interrupciu dvakrát do roka. Ak má viacej, ako 35 rokov a má dve žijúce deti, potom toto časové obmedzenie odpadá a ak má viacej ako 40 rokov nemusí spĺňať ani podmienku o počte porodených detí.

Po spísaní žiadosti sa žena podrobí gynekologickému vyšetreniu a ultrazvukovému vyšetreniu, ktoré overí, či je plod uložený skutočne v maternici, overí, že sa jedná o živý plod a zároveň sa spresní doba tehotenstva. Za spísanie žiadosti a prevedenie príslušných vyšetrení a samotný zákrok sa platí. Celkové náklady spojené s interrupciou sú v súčasnej dobe maximálne 7,5 tisíc Sk (249,- Eur) podľa zvoleného pracoviska.

Zákon upravuje okolnosti, za ktorých žena môže žiadať o prerušenie zo zdravotných dôvodov. Pri týchto okolnostiach, čiže pri odporúčaní zákroku odborným lekárom, je zákrok bezplatný a hradí ho poisťovňa.


Zdroje:

Interupčný zákon (Ráchel – Nádej po potrate)

Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva (Zákony pre ľudí)