Iné možnosti riešenia neželaného tehotenstva

Náhradná starostlivosť

V prípade, že sa mamička nevie o dieťatko po pôrode postarať, má tieto ďalšie možnosti:

Podľa zákona č.36/2005 Z.z. je náhradná starostlivosť viacero dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú z rôznych dôvodov. Náhradná starostlivosť môže vzniknúť len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím.

Náhradná starostlivosť sa rozdeľuje na náhradnú rodinnú starostlivosť a ústavnú starostlivosť.

Náhradná rodinná starostlivosť sa delí na:

  1. Náhradnú osobnú starostlivosť
  2. Pestúnsku starostlivosť
  3. Osvojenie (adopciu)

Ústavnú starostlivosť možno vykonávať:

  • v samostatných skupinách
  • v profesionálnej rodine

1. Náhradná osobná starostlivosť

Pri zverení dieťaťa do tejto formy starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného dieťaťa alebo jeho blízku osobu. V rozhodnutí súd vymedzí takejto osobe rozsah jeho práv a povinností k dieťaťu. Matka (rodičia) má právo stýkať sa so svojim dieťaťom.

2. Pestúnska starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady. Súd môže za určitých podmienok rozhodnutie o pestúnskej starostlivosti zrušiť a dieťa vrátiť do opatery jeho biologických rodičov. Matka (rodičia) má právo stýkať sa so svojim dieťaťom.

3. Osvojenie (adopcia)

Ak sa mamička rozhodne pre adopciu, je potrebné, aby vyhľadala sociálnu sestru v nemocnici, kde plánuje rodiť a informovala ju o tom, aby mohli podniknúť ďalšie kroky. Mamička má 6 týždňov po pôrode na to, aby svoje rozhodnutie zmenila. Osvojením dieťaťa do novej rodiny zaniknú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môžu sprostredkovať prístup k informáciám o jeho rodičoch alebo poskytnúť informácie, ktorými disponujú.

Utajený pôrod

Od adopcie sa odlišuje tým, že údaje o rodičoch sú utajené – dieťa sa nikdy nedozvie, kto boli jeho biologickí rodičia. Žena môže o utajený pôrod požiadať v predstihu alebo najneskôr v deň pôrodu prostredníctvom príslušného tlačiva (Žiadosť o utajenie osoby v súvislosti s pôrodom). Nemocnica neskúma dôvody rozhodnutia.

Pacientky sú informované o praktických a právnych krokoch, ktoré toto rozhodnutie prináša. O tom, že chce mamička rodiť formou utajeného pôrodu, treba informovať sociálnu sestru v nemocnici, v ktorej bude rodiť. Hospitalizácia matky sa končí zvyčajne 24-48 hodín po pôrode, ak to zdravotný stav umožňuje. Pri utajenom pôrode sa mamičke dieťatko neukáže, aby sa neprejavili materinské city. Dieťatko je následne dané na adopciu. Mamička má 6 týždňov na to, aby svoje rozhodnutie zmenila.

Ústavná starostlivosť

Je posledným riešením v starostlivosti o ohrozené dieťa. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný skúmať, či dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov dieťaťa.

Profesionálna rodina

Je formou ústavnej starostlivosti. Profesionálny rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí, a to 24 hodín denne. V tomto je výkon profesionálneho rodičovstva podobný náhradnej rodinnej starostlivosti. Profesionálna rodina je však organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálne rodičovstvo nie je rodinnoprávnym ale pracovnoprávnym vzťahom. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa. V prípade, že sa pre dieťa nájde náhradná rodina, dieťa odchádza z detského domova a teda z profesionálnej rodiny do pestúnskej alebo osvojiteľskej rodiny, prípadne sa vráti do pôvodnej rodiny.

V súčasnosti je mnoho párov, ktoré nemôžu mať vlastné deti a niekedy aj niekoľko rokov čakajú, kým si budú môcť nejaké adoptovať a venovať mu svoju lásku.

Hniezda záchrany

Sú verejné inkubátory, do ktorých môžu matky vložiť svoje dieťa anonymne a beztrestne a to až do 6. týždňa po narodení. Dieťatko, ktoré skončí v hniezde záchrany, je ošetrené a ide na adopciu. Matka sa môže k svojmu dieťatku vrátiť, pokiaľ súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii. Potom už nemá nárok na svoje dieťa a dieťatko sa tiež nikdy nedozvie informácie o svojej identite a pôvodnej rodine.

Hniezda záchrany sa momentálne nachádzajú v každom väčšom meste v budovách nemocníc z vonkajšej strany.


Zdroje:

Informačné materiály Poradne Alexis

Hniezda záchrany – šanca pre nechcených novorodencov aj ich matky (NaseZdravie.sk)