Chcem si dieťa nechať, na čo mám nárok

OD ŠTÁTU

Materské – Nárok na materské má každý, kto je nemocensky poistený najmenej 270 dní za posledné dva roky. Poistenie za osobu odvádzal buď zamestnávateľ, platila si ho povinne ako živnostník alebo si ho platila ako dobrovoľne nezamestnaná osoba. Výška materského je 75% denného vymeriavacieho základu. Poskytuje sa od 6. týždňa pred pôrodom do 28. týždňa po pôrode (34 týždňov). Pri osamelej matke je to 37 týždňov a 43 týždňov, ak porodí dve a viac detí. Podrobnejšie informácie získate v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si študentkou a nespĺňaš nárok na materské, po narodení dieťaťa budeš mať nárok na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok – treba oň požiadať na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny (ÚPSVaR) – 220,70€ mesačne až do konca tretieho roku života dieťaťa alebo do šiesteho roku života dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Po narodení dieťaťa má naň žena nárok, aj v prípade, že nespĺňa nárok na materské. Ak poberá materské, začnú jej ho vyplácať po skončení poberania materského.

Príspevok pri narodení dieťaťa 829,86€ – je to jednorazová štátna sociálna dávka. Podmienkou nároku na túto dávku je, aby sa dieťa dožilo aspoň 28 dní. Neprideľuje sa automaticky, ale treba si oň požiadať písomnou žiadosťou cez ÚPSVaR. Na tento príspevok vzniká nárok aj v prípade poberania materského.

Prídavok na dieťa 24,34€ mesačne – nárok naň vzniká po dovŕšení tretieho roku života dieťaťa a najdlhšie do dovŕšenia 26.roku života dieťaťa, ak sa neosamostatní skôr. Tento príspevok začnú vyplácať po skončení poberania materského.

Príspevok v hmotnej núdzi – Výška dávky v hmotnej núdzi sa zvýši o ochranný príspevok 14,20€ mesačne , ak fyzická osoba je tehotná žena. Musí sa však zúčastňovať odborných preventívnych prehliadok. Na tento príspevok má nárok aj rodič, ktorý sa celodenne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Aktivačný príspevok 66,20€ mesačne, nárok naň vzniká ak poberáte rodičovský príspevok a študujete na strednej škole alebo na vysokej škole (po II. stupeň).

Podrobnejšie informácie k príspevkom získate na príslušnom ÚPSVaR a nájdete ich aj na webstránke: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/

OD OTCA DIEŤAŤA

Ak mamičku partner opustil, nejaví záujem o ňu ani dieťa, neznamená to, že sa zbavil zodpovednosti. Je povinný jej prispievať nielen počas tehotenstva, ale aj po narodení dieťaťa. Na podmienkach podpory sa môžu dohodnúť mimosúdne, napr. spísaním dohody pred notárom. Ak však otec dieťaťa ignoruje svoje povinnosti voči mamičke a dieťaťu, môže byť situácia riešená cez súd, ktorý určí presné podmienky podpory.

 


Zdroje:

Informačné materiály Poradne Alexis

SLOV-LEX