Chcem si dieťa nechať, na čo mám nárok

OD ŠTÁTU

Materské – Podrobnejšie informácie, ako kto má naň nárok, v akej výške, či kedy oň požiadať  získate na stránkach Sociálnej poisťovne, alebo v príslušnej pobočke. 

Rodičovský príspevok – treba oň požiadať na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny (ÚPSVaR) – taktiež tam nájdeš aj ďalšie informácie ako je výška príspevku a časové obdobie, počas ktorého máš naň nárok.

Príspevok pri narodení dieťaťa  – je to jednorazová štátna sociálna dávka. Neprideľuje sa automaticky, ale treba si oň požiadať cez ÚPSVaR. Na tento príspevok vzniká nárok aj v prípade poberania materského.

Prídavok na dieťa nárok naň vzniká po dovŕšení tretieho roku života dieťaťa a najdlhšie do dovŕšenia 26.roku života dieťaťa, ak sa neosamostatní skôr. O tento príspevok treba požiadať taktiež cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok v hmotnej núdzi –žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, taktiež viac informácii nájdeš na stránkach  na Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aktivačný príspevok –viac informácii o aktivačnom príspevku získaš tu-

Celkový prehľad o príspevkoch získate na ÚPSVaR.

OD OTCA DIEŤAŤA

Ak mamičku partner opustil, nejaví záujem o ňu ani dieťa, neznamená to, že sa zbavil zodpovednosti. Je povinný jej prispievať nielen počas tehotenstva, ale aj po narodení dieťaťa. Na podmienkach podpory sa môžu dohodnúť mimosúdne, napr. spísaním dohody pred notárom. Ak však otec dieťaťa ignoruje svoje povinnosti voči mamičke a dieťaťu, môže byť situácia riešená cez súd, ktorý určí presné podmienky podpory. Viac informácii získaš taktiež na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny, alebo v prípade problémov aj podporu a pomoc v poradni Alexis, Áno pre život, či aj u ďalších pomáhajúcich organizácii.